REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Wygraj Rozwój dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062137, NIP 526-24-93-733, kapitał zakładowy 2.350.000 zł, zwana dalej (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”.

 

 

 

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Wygraj Rozwój”.
 2. Organizator – ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062137, NIP 526-24-93-733, kapitał zakładowy 2.350.000 zł.
 3. Program „Wygraj Rozwój” – program mający na celu rozwój kompetencji oczekiwanych na danym rynku pracy, organizowany przez Organizatora zakładający pomoc Uczestnikom w ich ścieżce rozwoju zawodowego, poprzez umożliwienie im przede wszystkim dostępu do szkoleń językowych, do podnoszenia kwalifikacji i praktycznego szkolenia do pracy.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, biorąca udział w Programie „Wygraj Rozwój”, która zawarła z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia, która jest obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Polski w związku z rosyjsko-ukraińskim konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
 5. Szkolenia językowe – szkolenia organizowane przez Organizatora w ramach uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”, w ramach który podmiot trzeci na zlecenie Organizatora prowadzi lekcje języka
 6. Z chwilą akceptacji Regulaminu w sposób określony w § 4 Regulaminu, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług określonych w § 3 pkt 2 Regulaminu.

 

 

§3 Cel Programu „Wygraj Rozwój ”

 1. Celem Programu „Wygraj Rozwój ” jest pomoc Uczestnikom w ich ścieżce rozwoju zawodowego, poprzez umożliwienie im przede wszystkim dostępu do szkoleń językowych, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i praktycznych szkoleń do pracy. Celem podnoszenia kwalifikacji jest ułatwienie Uczestnikom znalezienie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Program „Wygraj Rozwój ” obejmuje:
  1. program szkoleń językowych:
   1. organizację dla Uczestników zajęć z języka polskiego;
  2. program mentoringowy:
   1. zaangażowanie sieci agencji Organizatora na terenie Polski w rekrutację osób do programu oraz promowanie ich do dalszego zatrudnienia;
   2. wsparcie długofalowe w onboardingu, integracji społecznej oraz odnalezieniu się na rynku pracy dzięki zatrudnieniu dedykowanych doradców/asystentów, którzy będą wspierać Uczestników;
 • wsparcie w zatrudnieniu;
 1. program reskillingowo – upskillingowy:
  1. wsparcie w doszkoleniu/ podniesieniu kompetencji.

 

 

§4 Zgłoszenia uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”

  1. Warunkiem uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój” jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora oraz w biurach Organizatora a także zaakceptowanie Regulaminu Programu „Wygraj Rozwój”
  2. Warunkiem uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój” jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje co najmniej w formie dokumentowej.
  3. Do uczestnictwa w Programie będą brane pod uwagę osoby, które przebywają w Polsce, są dyspozycyjne na terenie wskazanym przez Uczestnika w zgłoszeniu, wyrażają gotowość do pozostania na polskim rynku pracy i podjęcia pracy, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.
  4. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne ze zgodą na przeprowadzenie testów umiejętności, a także na przekazywanie informacji przez potencjalnych pracodawców o fakcie odbycia rozmowy rekrutacyjnej oraz czy osobie tej została złożona oferta pracy lub taka oferta zostanie złożona.

 

 

§5 Szkolenia językowe

 1. W ramach uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwó” Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniach językowych.
 2. Celem wzięcia udziału w Szkoleniach językowych, Uczestnik zobowiązany jest złożyć Organizatorowi oświadczenie woli oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu, który prowadzi działa na zlecenie Organizatora oraz prowadzi lekcje języka polskiego.
 3. Rezygnacja ze Szkolenia językowego jest możliwa maksymalnie na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia Szkolenia językowego. Rezygnacji należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres [email protected]
 4. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 5. Rezygnacja z udziału w Szkoleniach językowych jest równoznaczna z odwołaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na szkolenie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Szkolenia językowego. Organizator nie odpowiada za odwołanie Szkolenia językowego z przyczyn leżących po stronie podmiotu trzeciego, prowadzącego lekcje języka polskiego.
 8. W ramach udziału w Szkoleniach językowych Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich lekcjach języka polskiego, o których został poinformowany przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybywania na lekcje języka polskiego.
 9. Miejsce i termin Szkolenie językowego zostanie przez Organizatora podane odrębnie.
 • Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom Szkolenia językowego materiały szkoleniowe.
 1. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu językowym, pod warunkiem udziału we wszystkich zajęciach w ramach Szkolenia językowego oraz udziału w egzaminie końcowym.
 • Udział w Szkoleniach językowych jest nieodpłatny. Wszelkie koszty pokrywa Organizator.

 

§6 Rezygnacja z udziału Programu „Wygraj Rozwój”

 1. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie „Wygraj Rozwój” w każdej chwili. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi na adres email [email protected] odpowiednie oświadczenie lub też przekazać ja osobiście w biurze Organizatora.

2.Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora  o uzyskaniu oferty pracy lub zatrudnienia poza Programem.

 

 

§7 Ochrona danych osobowych

 1. W związku z przystąpieniem do Programu „Wygraj Rozwój ”, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust.1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

 

 1. Uczestnik może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w postaci wizerunku poprzez wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowej lub analogowej , zgodnie z Załącznikiem nr 1

 

 1. Uczestnik przed przekazaniem swoich danych osobowych zobowiązany jest do zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego, którego treść stanowi Załącznik nr 2

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi Programu „Wygraj Rozwój” nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w pełnej poufności informacji poufnych Organizatora jak i podmiotów trzecich, w których posiadanie wejdzie w związku lub przy okazji uczestnictwa w Programie Wygraj Rozwój.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy zarówno w trakcie trwania Programu jak i po jego zakończeniu wszelkich informacji, danych, dokumentów w jakiejkolwiek formie przekazanych lub uzyskanych w związku z realizacją Programu, a także do ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z organizacją przedsiębiorstwa Organizatora lub jego partnerów biznesowych, uzyskane przez Uczestnika w trakcie wykonywania lub w związku z realizacją Programu będą traktowane jako ścisła tajemnica przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy druga Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 4. Uczestnik na żądanie Organizatora zobowiązany jest w ciągu kolejnych 7 dni roboczych zwrócić wszelkie materiały i dokumenty oraz wszelkie ich kopie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 6. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowejwygrajrozwoj.pl oraz dostępne w biurach Organizatora.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.2022r.

Załącznik nr 1

 

Wyrażam chęć udziału w Programie „Wygraj Rozwój” oraz akceptuję Regulamin uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój ” w tym obowiązkiem informacyjnym.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), że wyrażam ManpowerGroup Sp. z o.o.  zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowej lub analogowej w celach promocyjno – marketingowych  Spółek z Grupy Kapitałowej ManpowerGroup ( (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., MP Actions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi). Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie narusza moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.

 

PARAFA:

 

Oświadczam, że zostałem/am powiadomiony/a o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia powyższej zgody w każdym czasie.

 

____________________________

Data i podpis

Obowiązek Informacyjny dla Uczestnika Programu „Wygraj Rozwój”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: za pomocą za pomocą telefonu: 22 50 40 715 lub drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: [email protected]
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pana/Pani Uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”, którego zasady określa stosowny Regulamin oraz związanych z tym usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, zawieranej na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora związany z archiwizacją zgłoszeń, refinansowaniem Państwa udziału w Programie „Wygraj Rozwój” przez Partnera oraz ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku – podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykorzystaniu wizerunku w ramach udzielonego zezwolenia (art. 6 ust. 1 lit f RODO)..
 6. W przypadku udziału w rekrutacjach o realizowanych w ramach Programu „Wygraj Rozwój ” podanie danych osobowych wskazanych w Art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy lub w przepisach odrębnych jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego Administratora wynikającego ze wskazanego przepisu. Skutkiem niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym zatrudnienia na określone stanowisko pracy. Podanie innych niż ww. danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wyrażona poprzez przekazanie danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym szkolenia w ramach niniejszego Programu, potencjalnym pracodawcom, Partnerowi w związku z dokonywanymi rozliczeniami oraz innym podmiotom realizującym lub wspierającym cele Programu, a także podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu Administratora, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, analitycznych, IT, telekomunikacyjnych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Państwa udziały w Programie.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do rozliczenia Pana/Pani uczestnictwa w Programie „Wygraj Rozwój”. W przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku – do czasu cofnięcia tej zgody. W przypadku zgody na udział w rekrutacjach – przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody, którekolwiek zdarzenie nastąpi pierwsze.
 10. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «Wygraj Rozwój для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України»

§1 Загальні постанови

1.Цей регламент (далі за текстом – «Регламент») визначає умови подання заявки та участі в навчальних курсах, організованих компанією ManpowerGroup Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Prosta 68, внесеною до реєстру підприємств, що ведеться XII Господарським відділом Національного судового реєстру Районного суду для столичного міста Варшави у Варшаві за номером KRS 0000062137, номер NIP 526-24-93-733, статутний капітал 2350000 злотих, далі за текстом – «Організатор».

2.Регламент визначає правила участі в програмі „Виграйте розвиток”.

 

§2 Визначення

 1. Регламент – це регламент програми „Виграйте розвиток ”.
 2. Організатор – компанія ManpowerGroup Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Prosta 68, внесена до реєстру підприємств, що ведеться XII Господарським відділом Національного судового реєстру Районного суду для столичного міста Варшави у Варшаві за номером KRS 0000062137, номер NIP 526-24-93-733, статутний капітал 2350000 злотих.
 3. Програму “Виграй Розвиток” – програма, що має на меті розвиток компетенцій, очікуваних на даний ринок роботи, організовуваний через Організатора що засновує допомогу Учасникам в їх стежці професійного розвитку, через уможливлення їм перш за все доступу до мовних підготовок, до піднімання кваліфікації і практичної підготовки до роботи.
 4. Учасник – фізична особа, котра має є повнолітня, яка бере участь у програмі „Виграйте розвиток” та уклала з Організатором договір про надання послуг, що охоплює проведення курсів, і яка є громадянином України та прибула на територію Польщі у зв’язку з російсько-українським збройним конфліктом в Україні.
 5. Мовні курси – навчальні курси, організовані Організатором у рамках участі в програмі „Виграйте розвиток”, у рамках яких третій суб’єкт на замовлення Організатора проводить мовні курси.
 6. Від моменту схвалення Регламенту у визначений спосіб в § 4 Регламенту, між Учасником і Організатором буде складена Угода про забезпечення послуг, визначених в § 3 пункті 2 Регламенту.

 

§3 Мета програми „Виграйте розвиток”

1.Метою програми „Виграйте розвиток” є допомога учасникам в їх професійному та кар’єрному розвитку, шляхом уможливлення їм передусім доступу до мовних курсів, до підвищення професійної кваліфікації і практичної підготовки до роботи. Метою підвищення кваліфікації –  полегшення учасникам пошуку роботи на території Польської Республіки.

2.Програма „Виграйте розвиток”” охоплює:

 1. програму мовних курсів:
  1. організацію занять з вивчення польської мови для учасників;
 2. програму з менторингу:
  1. залучення мережі агенцій Організатора на території Польщі до набору осіб до програми та їх підтримку для їх подальшого працевлаштування;
  2. довгострокова підтримка в супроводі, соціальній інтеграції та входженні на ринок праці завдяки роботі спеціальних консультантів та асистентів, які допомагатимуть учасникам;
 • підтримка при працевлаштуванні;
 1. програма у сфері рескілінгу та апскілінгу:
  1. підтримка в перепрофілюванні та підвищенні кваліфікації.

 

§4 Подання заявки для участі в програміВиграйте розвиток

  1. Умовою участі в програмі „Виграйте розвиток” є заповнення Учасником реєстраційної онлайн-форми або письмової форми (заявки), доступної на сайті Організатора та в офісах Організатора, а також схвалення Регламенту програми „Виграйте розвиток”.
  2. Умовоюучасті  в програмі „Виграйте розвиток” є схвалення Регламенту. Погодження Регламенту здійснюється щонайменше у формі документу.
  3. До участі в Програмі будуть брані до уваги особи, які перебувають в Польщі, є розпорядження на території, вказаній через Учасника в заявці, виражають готовність до залишення на польському ринку роботи і виконання роботи, згідно з потребами місцевого ринку роботи.
  4. Участь в Програмі рівнозначна із згодою на переведення тестів, а також на передання інформації через потенційних роботодавців про факт відбуття розмови рекрутування також чи тій особі була складена пропозиція роботи або така пропозиція буде складна.

 

 

§5 Мовні курси

 1. У рамках участі в програмі „Виграйте розвиток ” Учасник може взяти участь у мовних курсах.
 2. Метою того, щоб взяти участі в мовних курсах, Учасник зобов’язаний скласти Організаторові заяву що бажає також висловити згоду на переробляння особових даних третьому суб’єктові, за дорученням Організатора та проводить курси польської мови.
 3. Відмова від мовних курсів є можливою найпізніше за три робочі дні до дати початку мовних курсів. Відмову слід оформити, надсилаючи Організатору лист, що інформує про відмову від участі в курсах, електронною поштою на адресу [email protected]
 4. Датою відмови від курсу вважається дата надходження електронного листа до Організатора.
 5. Відмова від участі у мовних курсах є рівнозначною відкликанню згоди на опрацювання персональних даних.
 6. У разі відмови учасника від курсів пізніше, ніж за 3 дні до дати початку курсів, Учасник зобов’язаний вказати особу, яка відвідуватиме курси замість нього.
 7. Організатор залишає за собою право скасувати курси з причин, незалежних від нього, або у разі запису недостатньої кількості учасників станом на за 2 робочі дні до дати початку мовних курсів. Організатор не відповідає за скасування мовних курсів з причин, залежних від третього суб’єкта, який проводить уроки польської мови.
 8. У рамках участі в мовних курсах Учасник зобов’язується брати участь у всіх уроках польської мови, про які його повідомив Організатор. Учасник зобов’язується пунктуально приходити на уроки польської мови.
 9. Місце і дати мовних курсів Організатор вкаже окремо.
 • Організатор зобов’язується забезпечити учасникам мовних курсів навчальні матеріали.
 1. Кожен Учасник отримає сертифікат, що підтверджує участь у мовних курсах, за умови участі у всіх заняттях в рамках мовних курсів та участі в підсумковому іспиті.
 • Участь у мовних курсах є безкоштовною. Усі витрати несе Організатор.

 

 

 

 

§6 Відмова від участі в програміВиграйте розвиток

 1. Учасник має право відмовитися від участі в програмі „Виграйте розвиток” у будь-який момент. Для цього він повинен надіслати Організатору на адресу електронної пошти [email protected] відповідну заяву або передати її особисто в офісі Організатора.
 2. Учасник зобов’язується поінформувати Організатора про отримання пропозиції роботи або працевлаштування поза Програмою.

 

§7 Захист персональних даних

 1. У зв’язку зі вступом до Програми “Виграй Розвиток “, Організатор перетворюватиме персональні дані Учасника. Юридичною підставою переробляння персональних даних Учасника є ст. 6 абз.1 літій b) розпорядження Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 з 27 квітня 2016 р. у справі охорони фізичних осіб у зв’язку з перероблянням персональних даних і у справі безперешкодної течії таких даних також скасування директиви 95/46/ WE («Офіційний щоденник ЄС». UE L 119 з 4.5.2016р.).

2.Учасник може дати згоду на опрацювання персональних даних у вигляді свого зображення для маркетингових потреб програми „Wygraj Rozwój”, відповідно до Додатку № 1.

 1. Учасник перед переказом своїх особових даних зобов’язаний є до знайомства зі змістом інформаційного обов’язку, якого зміст являє Додаток № 2.

 

 

§8 Кінцеві постанови

 1. Учасник програми „Виграйте розвиток” не має права на запис зображення або звуку від час курсів, крім випадків, коли Організатор заздалегідь надасть письмову згоду на запис зображення або звуку.
 2. Учасник зобов’язаний зберігати повну конфіденційність конфіденційної інформації Організатора, а також третіх суб’єктів, яку Учасник отримає у зв’язку або при нагоді участі в програмі „Виграйте розвиток”.
 3. Учасник зобов’язаний зберігати в таємниці як під час тривання програми, так і після її завершення будь-яку інформацію, відомості, документи в будь-якій формі, передані або отримані у зв’язку з реалізацією програми, а також захищати їх від доступу третіх осіб. Будь-яка інформація та документи технічного, технологічного, торгового характеру або інформація та документи щодо організації підприємства Організатора або його бізнес-партнерів, отримані Учасником під час виконання або у зв’язку з реалізацією програми, вважатимуться суворою комерційною таємницею, незалежно від того, чи друга сторона здійснила необхідні заходи для збереження їхньої конфіденційності.
 4. Учасник на вимогу Організатора зобов’язаний протягом наступних 7 робочих днів повернути всі матеріали і документи та всі їхні копії.
 5. Організатор зберігає за собою право на внесення змін до Регламенту.
 6. Внесені зміни будуть у поточному порядку публікуватися на сайті www.wygrajrozwoj.pl і будуть доступні в офісах Організатора.
 7. У питаннях, не врегульованих цими правилами, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу.
 8. Регламент набуває чинності 08.2022 p.

Додаток 1

Я виражаю згоду на участь у програмі «Виграйте розвиток» і приймаю Умови участі в програмі «Виграййте розвиток». Я підтверджую, що ознайомився з Регламентом про участь у Програмі «Виграй розвиток», у тому числі з обов’язком щодо інформації.

Я заявляю, що даю згоду на:

 

 

На підставі ст. 81 параграф 1  закону з дня 4 лютого 1994 р. про авторське право і споріднені («Офіційний щоденник ЄС». з 2021 р. poz. 1062) права, що я виражаю ManpowerGroup Sp. з o.o.  згоду на поширення мого зображення через використання зображення, закріплюваного у формі цифрової або аналогової фотографії в рекламних цілях, – маркетингових  Спілок з Грошової Групи ManpowerGroup ( (ManpowerGroup Sp. з o.o., MP Transactions Sp. з o.o., MP Services Sp. з o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. з o.o., MP Actions Sp. з o.o. з місцеперебуванням при вул Prostej 68 у Варшаві, 00-838, також MP Management Sp. з o.o. з місцеперебуванням при вул. Sienkiewicza 85/87, 90-057 в Лодзі). Водночас я заявляю, що вищезгадане не порушує мого особистого майна. Дана згода не обмежена територіально.

 

ПАРАФ:

 

Я заявляю, що я був/ла повідомлений/на про те, що подання через мене персональних даних добровільне, як також про те, що надається мені право на відміну вищезгаданої згоди в кожному часі.

 

____________________________

Дата і підпис

Інформаційний обовязок для учасника програми „Виграй розвиток”

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС, Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.5.2016 р. (далі за текстом – «Загальний регламент про захист даних»), повідомляю, що:

 1. Адміністратором Пані/Пана особових даних є ManpowerGroup Sp. з o.o. з місцеперебуванням у Варшаві (00-838) при Простій вул. 68, звана далі Адміністратором.
 2. Контакт з Адміністратором можливий: за допомогою за допомогою телефону : 22 50 40 715 або поштою: Проста вул. 68, 00-838 Варшава.
 3. Адміністратор закликав Інспектора Охорони Даних, з яким контакт можливий: за допомогою мейлу : [email protected]
 4. Пана/Пані особові дані будуть перетворювані з метою реалізації Пана/Пані Участі в Програмі “Виграй Розвиток”, якого принципи визначає доречний Регламент пов’язаних з тим послуг посередництва роботи, персонального консалтингу, професійного poradnictwa. Юридичною підставою переробляння поданих персональних даних є необхідність до виконання угоди, що заключається на принципах, визначених в Регламенті (ст. 6 параграфів 1 літ. b) RODO), а також юридично обгрунтована справа Адміністратора, пов’язана з архівацією заявок, рефінансуванням панове участі в Програмі “Виграй Розвиток” через Партнера також можливим розслідуванням або захистом перед претензіями (ст. 6 параграфів 1 літій f) RODO).
 5. В разі вислову згоди на використання зображення – юридичною підставою переробляння поданих особових даних юридично обгрунтована справа Адміністратора, що полягає у використанні зображення у рамках даного дозволу (ст. 6 параграфів 1 літій f RODO).
 6. В разі участі в рекрутуваннях про тих, що реалізовуються у рамках Програми “Виграй Розвиток ” подання особових даних, вказаних в Ст. 22 параграфів 1 Кодексу Праці або в особливих положеннях, є obligatoryjne, а юридичною підставою їх переробляння є реалізація обов’язку юридичного виникаючого Адміністратора з вказаного припису. Наслідком неподання цих даних є брак можливості розгляду Пані/Пана кандидатури в процесі рекрутування працевлаштування на визначену посаду роботи. Подання інших ніж вищезгаданих особових даних добровільне, а юридичною підставою їх переробляння є згода на переробляння даних, висловлена через переказ даних.
 7. Пана/Пані персональні дані будуть передавані суб’єктам, реалізовуючим підготовки у рамках даної Програми, потенційним роботодавцям, Партнерові у зв’язку з розрахунками, що вчиняються, також іншим реалізовуючим або таким, що підтримують суб’єктам цілі Програми, а також суб’єктам, перетворюючим ці дані від імені Адміністратора, з якими складеними були угоди про забезпечення послуг напр. інфраструктурних, аналітичних, IT, телекомунікаційних в сфері в якому є то необхідні до реалізації панове внески в Програмі.
 8. Ваші персональні дані не будуть передаватися в держави, які не належать до Європейської економічної зони, що складається з держав-членів Європейського Союзу та Ісландії, Норвегії і Ліхтенштейна.
 9. Ваші персональні дані опрацьовуватимуться не довше, ніж це необхідно для підсумків вашої участі в програмі „Виграй розвиток”. У разі згоди на використання зображення особи – до моменту відкликання цієї згоди. У разі згоди на участь у наборі персоналу – протягом 3 років або до моменту відкликання згоди, у залежності від того, яка подія наступить першою.
 10. Повідомляємо, що у вас є право на: відкликання згоди на опрацювання даних відповідно до п. 3 ст. 7 Загального регламенту про захист даних; доступ до своїх персональних даних та отримання копії персональних даних, які знаходяться у процесі опрацювання, на підставі ст. 15 Регламенту; виправлення неправильних даних на підставі ст. 16 Регламенту; стирання даних («право бути забутим») у разі появи обставин, передбачених статтею 17 Регламенту; обмеження опрацювання даних у випадках, вказаних у ст. 18 Регламенту; заперечення проти опрацювання даних у випадках, вказаних у ст. 21 Регламенту; мобільність даних, опрацювання яких є автоматизованим. Якщо ви вважаєте, що персональні дані опрацьовуються з порушенням законодавства, ви маєте право подати скаргу в наглядовий орган (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Дані не використовуватимуться для профайлінгу та автоматизованого прийняття рішень.
 11. Ви маєте право подати скаргу в наглядовий орган – голові Управління із захисту персональних даних, якщо опрацювання ваших персональних даних порушує норми, які стосуються захисту персональних даних.